ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:809

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:799

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:752

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:817

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:802

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:828

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

ข้อมูลทั่วไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางเป็น 1 ใน 7 องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำยืน ประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 96 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

     - ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตที่เริ่มต้นจาก ลำห้วยซอมถึงลำห้วยพันแก้ว
     - ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยพันแก้วไปทาง ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
     - ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
     - ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ลำห้วยฝั่งแดงเป็นแนวกั้น

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีเนื้อที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,525 ไร่

ภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินเตี้ย ๆ เหมาะแก่การปลูกข้าว พืชสวนและพืชไร่ มีลำห้วยหลายสายมีป่าไม้ขึ้นอยู่ตามแนวลำห้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร ประมาณ 80 % ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย และพื้นที่ป่า

การปกครอง

     จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ได้แก่
          หมู่ที่ 1 บ้านยางกลาง ผู้ใหญ่บ้านคือ นายพงษ์ พรมกอง
          หมู่ที่ 2 บ้านโนนขาวสะอาด กำนันตำบลยางคือ นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒน์
          หมู่ที่ 3 บ้านปลาขาว ผู้ใหญ่บ้านคือ นายอุทัย แสงหิรัญ
          หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประเสริฐ บุตตะแสง
          หมู่ที่ 5 บ้านบูรพา ผู้ใหญ่บ้านคือ นายวัฒธนไทรย์ สุธา
          หมู่ที่ 6 บ้านโนนป่าเลา ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมพร ศรีนวล
          หมู่ที่ 7 บ้านศรีอุดร ผู้ใหญ่บ้านคือ นายอำคา ชาดา
          หมู่ที่ 8 บ้านเนินงาม ผู้ใหญ่บ้านคือ นายพรมมา สัจธรรม
          หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาบุญ ผู้ใหญ่บ้านคือ นายเดช จันทสิงห์
          หมู่ที่ 10 บ้านปลาขาวใน ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสุวรรณ ศรีถาการ
          หมู่ที่ 11 บ้านโนนเรืองศรี ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประคอง บรรจง
          หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสุพจน์ กาญจนพัฒน์
          หมู่ที่ 13 บ้านปลาขาวใหม่ ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมศักดิ์ สุโกฐษ์

ประชากร

     1) จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,344 คน แยกเป็นชาย 3,720 คน หญิง 3,624 คน
     2) จำนวนครัวเรือน 1,941 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 131.49 คน / ตารางกิโลเมตร
     3) จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,392 คน ( ข้อมูล เมื่อ 1 มกราคม 2556 ) แยกเป็นชาย จำนวน 2,705 คน , หญิง จำนวน 2,687 คน
     4) รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 26,757 บาทต่อคนต่อปี

การศาสนา

     ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 6 แห่ง และที่พักสงฆ์ 2 แห่ง คือ
          1. วัดบ้านยางกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
          2. วัดป่าบ้านยางกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที 1 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
          3. วัดป่าจันทรังษี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
          4. วัดบ้านปลาขาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
          5. วัดบ้านหนองคู ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
          6. วัดบ้านโนนป่าเลา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
          7. ที่พักสงฆ์บ้านเนินงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
          8. ที่พักสงฆ์บ้านหนองตาบุญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ แยกตามการประกอบอาชีพ ดังนี้

          -ทำนา จำนวน 3,435 คน
          -ทำไร่ จำนวน 597 คน
          -ทำสวน จำนวน 37 คน
          -นักเรียน จำนวน 1,158 คน
          -นักศึกษา จำนวน 96 คน
          -ข้าราชการบำนาญ จำนวน 12 คน
          -พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 19 คน
          -พนักงานบริษัท จำนวน 292 คน
          -ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐอื่นๆ จำนวน 28 คน
          -ข้าราชการการเมือง จำนวน 56 คน
          -ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 9 คน
          -ค้าขาย จำนวน 69 คน
          -รับจ้างทั่วไป จำนวน 895 คน
          -เจ้าของกิจการ จำนวน 27 คน
          -รับราชการ จำนวน 97 คน
          -พนักงานโรงแรม จำนวน 8 คน
          -ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 11 คน
          -ช่างตัดผม จำนวน 16 คน
          -อื่นๆไม่ระบุ จำนวน 132 คน
          -ว่างงาน จำนวน 352 คน
          -รวมทั้งสิ้น 7,344 คน

ข้อมูลจากแบบสำรวจความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน( จปฐ.2 ) ปี 2555

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลยาง

          - ปั๊มน้ำมัน 17 แห่ง
          - ร้านจำหน่ายอาหาร 8 แห่ง
          - อู่ซ่อมรถ 14 แห่ง
          - ร้านค้า 52 แห่ง
          - โรงแรม, หอพัก, บ้านเช่า 2 แห่ง
          - ร้านเสริมสวย, ตัดแต่งทรงผม 4 แห่ง
          - โรงสีข้าว 17 แห่ง
          - ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง
          - บริการประเภทอื่นๆ - แห่ง

     ผลิตผลหรือสินค้า / บริการที่สำคัญได้แก่
          1.) ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ 105 , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          2.) ทุเรียน , ลำไย , เงาะ ฯลฯ
          3.) ผ้ากาบบัว , ภาพเขียนไทย

ระบบสาธารณูปโภค

การโทรคมนาคม

     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาตเอกชน จำนวน 1 แห่ง
     - สถานีโทรคมนาคมอื่น (โทรศัพท์ประจำบ้าน) จำนวน 245 แห่ง

การไฟฟ้า

     เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายเกือบทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

ระบบประปา

     ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปาหมู่บ้านคือ กลุ่มคุ้มโนนคำบาก กลุ่มคุ้มโนนเจริญ กลุ่มคุ้มโนนม่วง กลุ่มคุ้มโนนภูดิน

การศึกษา

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลยาง 6 แห่ง
     - โรงเรียนประถมศึกษา (รัฐบาล) 4 แห่ง
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง
     - ห้องสมุดประชาชน 2 แห่ง
     - หอกระจายข่าว 13 แห่ง
     - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
     - ร้านขายยา 3 แห่ง
     - ร้านขายยาแผนโบราณ 1 แห่ง
     - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 13 แห่ง

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

     - ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 1 แห่ง

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

     ในหมู่บ้านเทศบาลตำบลยาง มีถนนเชื่อมกันทุกหมู่บ้านและมีถนนพหลโยธินผ่าน เทศบาลตำบลยางมีถนนซึ่งประกอบไปด้วย
          - ถนนลาดยาง 3 สาย
          - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 128 สาย
          - ถนนดินลูกรัง 31 สาย

การสื่อสารและโทรคมนาคม

     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
     - สถานีโทรคมนาคม - แห่ง

ด้านแหล่งน้ำ

     - สระ 6 แห่ง
     - บ่อน้ำตื้น 173 แห่ง
     - บ่อน้ำบาดาล 28 แห่ง
     - ประปาหมู่บ้าน 15 แห่ง
     - ฝาย / ทำนบ /พนังกั้นน้ำ 5 แห่ง
     - แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย / หนอง / คลอง / บึง 21 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

     ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

          - ทรัพยากรธรรมชาติ ประมาณ 20% ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางเป็นป่าไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณภูเขา

     มวลชนจัดตั้ง

          - อาสาพัฒนาชุมชน 13 คน
          - กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 13 คน
          - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 125 คน
          - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) 204 คน
          - ลูกเสือชาวบ้าน 200 คน
          - กลุ่มอาชีพ 13 กลุ่ม

     ด้านมวลชนและการร่วมกลุ่มของประชาชน

          1.) ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 120 คน
          2.) ประชาคมตำบล จำนวน 130 คน
          3.) ทสบช. จำนวน 60 คน |
          4.) ผู้ประสานพลังแผ่นดิน จำนวน 360 คน
          5.) กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 142 คน

     เส้นทางคมนาคม

     การคมนาคมของตำบลยาง มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2271 ถนนลาดยางสายถนนท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน - บ้านปลาขาวใน , ถนนลูกรังสาย ม.12 -ม.1 ถนนลูกรังสาย ม.3 - เขตตำบลเก่าขาม , ถนนดินสาย ม.3 -ม.9 , ถนนลูกรังสาย ม.11 -ม.4 ถนนลูกรังสาย ม.4 - ถนนลาดยางสายน้ำยืน - ท่าโพธิ์ศรี , ถนนลูกรังสาย ม.4 -ม.6 ,ถนนลูกรังสาย ม.8 - เขต ต.เก่าขาม , ถนนดินสาย ม.9 - เขต ต.เก่าขาม , ถนนลูกรังสาย ม.6 -ม.1 , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สภาพทางเศรษฐกิจ

     1.)อาชีพ

     อาชีพของประชากรในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ บางแห่งเป็นเนินสูงดินร่วนปนทรายมีลำห้วยธรรมชาติ 10 สาย พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ทำไร่ ได้แก่ประชากรหมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,9,10 ,11และ 12 อาชีพทำไร่ทำสวน ได้แก่ประชากรในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างและประกอบอาชีพอื่น ๆ

     2.)หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

          - ปั๊มน้ำมัน 17 แห่ง
          - โรงงานทำขนมจีน 5 แห่ง
          - ร้านค้า 52 แห่ง
          - โรงสีข้าว 17 แห่ง
          - บ่อบาดาล 32 แห่ง

     3) สภาพทางสังคม

     1. การศึกษา

          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง
          - โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
          - โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
          - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง

     2.สาธารณสุข

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
          - ร้านขายยาแผนโบราณ 2 แห่ง
          - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
          - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 13 แห่ง
          - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
          - ศูนย์ข้อมูลตำบล 1 แห่ง
          - หอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง

กระบวนการบริหารงานบุคคล

     ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

     คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
          1) นายสังคม สุทธัง นายก อบต.ยาง
          2) นายบุญใหล นักลำทอง รองนายก อบต.ยาง
          3) นายชัยวัฒน์ ณรงค์ชัย รองนายก อบต.ยาง
          4) นายสมหวัง ลวดลาย เลขานุการ

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง จำนวน 26 คน ดังนี้
          1) นาคำผัน อารมณ์ ส.อบต.ม.1
          2) นายคำพันธ์ สร้อยมะลุน ส.อบต.ม.1
          3) นายเสมียน ชาริโท ส.อบต.ม.2
          4) นายสมหวัง พันธ์ส่วาง ส.อบต.ม.2
          5) นายสว่าง แสวงใจ ส.อบต.ม.3
          6) นายอานันท์ ผลหอม ส.อบต.ม.3
          7) นายไพฑูรย์ แสนคำ ส.อบต.ม.4
          8) นายแพง บุตรแสง ส.อบต.ม.4
          9) นายุวณี จงพิมาย ส.อบต.ม.5
          10) นายบุญกว้าง ไชยมูล ส.อบต.ม.5
          11) นางสังสรร เต็มดวง ส.อบต.ม.6
          12) นายไสว แก้วบัวสา ส.อบต.ม.6
          13) นางสงวนจิตร แสนสุข ส.อบต.ม.7
          14) นายธนพนธ์ ชยมูล ส.อบต.ม.7
          15) นายสุรศีกดิ์ สรแสง ส.อบต.ม.8
          16) นายสมศักดิ์ โทอง ส.อบต.ม.8
          17) นายสมาน แผ่นทอง ส.อบต.ม.9
          18) นายทองลา อุดมดี ส.อบต.ม.9
          19) นางพิศมัย สารีธี ส.อบต.ม.10
          20) นายมุก มะคะวา ส.อบต.ม.10
          21) นายวิเชียร ลำเลียง ส.อบต.ม.11
          22) นางจงรัก นิลหล้า ส.อบต.ม.11
          23) นายประยง สุพรรณสาย ส.อบต.ม.12
          24) นางเสียวสวาท เสนานนท์ ส.อบต.ม.12
          25) นายบัวไล ปรือทอง ส.อบต.ม.13
          26) นายเสวียน ไชยฤทธิ์ ส.อบต.ม.13

- พนักงานส่วนตำบล / ลูกจ้างรวม แยกเป็น
     ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 15 คน ดังนี้
          1) ส.ต.ท.สมชาย แสงหิรัญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
          2) นางอรณภัทร ณรงค์ชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
          3) นายเวชยันต์ สาระ หัวหน้าสำนักลัด
          4) นายสงวน ทยานสิงห์ นักพัฒนาชุมชน
          5) นายพูลศักดิ์ จันทร์เพ็ชร์ นักวิชาการเกษตร
          6) นางสมใจ แจ่มใส บุคลากร
          7) จ.ส.อ.วิชัย อุทัยศรี เจ้าพนักงานธุรการ
          8) น.ส.เสาวลักษณ์ สาระกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ
          9) นายยอดรัก คำทวี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
          10) นายสังวรณ์ แดงโชติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
          11) นายประฉันท์ นารักษ์ นักการภารโรง
          12) นายสวิตต์ชัย สายบุตร คนงานทั่วไป
          13) นายสุนันท์ สาระทัย คนงานทั่วไป
          14) นายเฉลิมวุฒิ สุขช่วย คนงานทั่วไป

     ตำแหน่งในส่วนการคลัง 4 คน ดังนี้
          1) นางสุภาพร สาระ นักวิชาการเงินและบัญชี
          2) นายเวชยันต์ สาระ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
          3) นายธงศักดิ์ สุทธิแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
          4) นางสาวศิริพร จันทสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
          5) นางสาววิจิตรา บุญเติม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

     ตำแหน่งในส่วนการโยธา 5 คน ดังนี้
          1) นายไชยภร เกตุแก้ว หัวหน้าส่วนโยธา
          2) นายประหยัด กาเมือง นายช่างโยธา
          3) นางชรินยา ทยานสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ
          4) นายพัชรพงษ์ ศรีกุล ผู้ช่วยช่างโยธา
          5) นายพนม โสนะจิตร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

      ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25 คน ดังนี้
          1) นางสาวศรัญญ พึ่งบารมี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
          2) นางนวลจันทร์ แจ่มใส ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          3) นางทองกลม นนทศรี ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          4) นางปราณี ศรีนวล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          5) นางประกาย สีลาที ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          6) นางวันดี ศิริคำ ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          7) นางสาวอรทัย แจ่มใส ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          8) นางปราณี ไชยมูล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          9) นางบัวพันธ์ เสมอสุข ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          10) นางสาวลำไย ปัญญะพิมพ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          11) นางสาวสวรรค์ ชัยสอน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          12) นางสาวนิภาพร ราชอินทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          13) นางระมณี ทองสุข ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          14) นางเจียมใจ ศาลาคำ ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          15) นางไกรสร ทองเติม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          16) นางสาวลัดดา จำปา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          17) นางสาวบัวลี คำลุน ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          18) นางวิไลรรณ ชาริโท ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          19) นางอรทัย วิสาร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          20) นางวิรัตน์ ทางชอบ คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)
          21) นางสาวปฑิตา แจ่มใส คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)
          22) นางวิรัตน์ ลักขนัติ คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)
          23) นางอรทัย ศรีโท คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)
          24) นางรัชนี อุดมดี คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)
          25) นางพัชรา บัวศรี คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)

     ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

     (1) การรวมกลุ่มของประชาชน
          จำนวนกลุ่มทุกประเภท จำนวน 26 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
               - กลุ่มอาชีพ 13 กลุ่ม
               - กลุ่มออมทรัพย์ 13 กลุ่ม

     (2) จุดเด่นของพื้นที่
          - พื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าวหอมมะลิมีคุณภาพดี
          - แหล่งน้ำสาธารณะหนองกอกบ้านหนองคู มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะหรับใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
          - มีพืชเศรษฐกิจ เช่นไม้ผล , พืชไร่
          - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ